Επικοινωνήστε μαζί μας

Πάντα θέλουμε να λαμβάνουμε σχόλια και ερωτήσεις από τους καταναλωτές μας. Ωστόσο είναι πολύ πιθανό να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματά σας η ενότητα των συχνών ερωτήσεων. Επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που δεν βρείτε τις πληροφορίες που αναζητείτε.

Αν επιθυμείτε να αναφέρετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια,παρακαλείσθε να τηλεφωνήσετε στη γραμμή 0080044144381 (γραμμή χωρίς χρέωση)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Haleon Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λ. Κηφισίας 274,

152 32, Χαλάνδρι,
Αθήνα
Τηλ. 0080044144381 (γραμμή χωρίς χρέωση)
email: mystory.gr@haleon.com

Haleon Consumer Healthcare HELLAS S.A.

274, Kifissias Ave.,
152 32, Halandri,
Athens

A_EML
^[\w_-]+(\.[\w_-]+)*@[\w_-]+(\.[\w_-]+)*\.\w{2,4}$
Email not in proper format
Please enter email field
L_GENERAL
A_CNCTUS_SNAME
^[a-z,A-Z]{2,30}$
Please enter valid last name
Please enter last name
A_TITLE
^[a-z,A-Z]{2,6}$
Please enter valid title
Please enter title
A_CNCTUS_TELNO
^[0-9]{6,14}$
Please enter valid phone number
$MandatoryMessage
A_MSG
^[ A-Za-z0-9_.\/#&+\-\s ]{0,750}$
Please enter valid message
Please enter comments
A_CNCTUS_SEX
^[a-z,A-Z]{2,10}$
Please enter valid gender
Please enter gender
A_PSTCD
^[a-zA-Z0-9]{2,10}$
Please enter valid postal code
Please enter postal code
A_FNAME
^[a-z,A-Z]{2,30}$
Please enter valid first name
Please enter first name
A_CNCTUS_AGE
^(0?[1-9]|[1-9][0-9])$
Please enter valid age
Please enter age
A_CNCTUS_ADRSL1
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid address
Please enter address
A_CNCTUS_ADRSL2
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid address
Please enter address
A_CNCTUS_PHONETYPE
^[a-z,A-Z]{2,10}$
Please enter valid phone type
$MandatoryMessage
A_CNCTUS_STATE
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid state
$MandatoryMessage
A_CNCTUS_TWN
^[a-zA-Z0-9]+(?:[\s-][a-zA-Z0-9]+)*$
Please enter valid town
$MandatoryMessage